top of page

 KONKRET 

ART Patro, Hradec Králové

Pavel Hayek
Václav Kočí

ELEMENTY

7/9 – 4/12/2023

artpatro.png

Spojující linka elementů – živlů navazuje na téma kruhu, čtverce a trojúhelníku, které vizuálně promýšleli členové Klubu konkretistů v letech 2014 až 2016. Čtverec je země, trojúhelník racionalita, kruh celistvost, ego, já, slunce a nebe. Vlnovka symbolizuje vodu. Základní formy geometrie se spojují s tím základním, díky čemu existuje život. Ale co to je? Na to máme řadu různých odpovědí. Starověká nauka o základech světa počítá se čtyřmi elementy nezkrotné, neovladatelné a často ničivé přírodní síly. Primární složky světa tvoří pralátky: oheň, vzduch, voda, země. Někdy se k nim přidá-vá element pátý: stoické „pneuma“, Platónův „éter“, buddhistická Akaša (duch), japonské „prázdno“. Variantou v čínském taoismu jsou dřevo, oheň, kov, voda, země. Nejistoty ohledně pátého prvku využil slavný Bessonův film, kdy pátý element přichází z vesmíru. V 17. století alchymisty zajímalo, které látky se nedají rozložit na jednodušší, a tak se ze symbolic-kých a duchovních sfér zrodila moderní věda. 

Pro Pavla Hayeka je základním elementem jedno-značně příroda, růst napájený vodou a hlínou země, opylovaný větrem. Na plátno pokládá trávy, listy a květy nasbírané v okolí svého domu. Sprejem zaznamenává prázdno mezi nimi, prvky přírody tak nabývají charak-teru fantómů. O to více svítí jejich chybění. Expresivní technologii spojenou spíše s pouličním uměním Hayek učinil schopnou vyjádřit cosi meditativního a rovnováž-ného v chaosu vitality. 
Václav Kočí spoléhá spíše na architekturu komuni-kace, na písmo. Možná, že právě písmo je základním prvkem kultury člověka na Zemi. Prvotním pohybem je také rytmus, jímž se živly projevují. Autor pracuje s pravidelností a nepravidelností. Jak k nám přicháze-jí síly světa, ale i informace v datech a bitech. Neboť informace je výchozím stavebným prvkem naší doby.

text: Martina Vítková

bottom of page